Skip to main content

Điều khoản sử dụng

Trang web này (https://scgvlxd.com/) được điều hành bởi Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Xi Măng SCG Việt Nam (“chúng tôi”). Việc bạn sử dụng trang web này được coi là sự đồng ý của bạn về việc bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện được công bố trên trang web, các điều kiện này cùng tạo thành thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi. Bạn xác nhận rằng bạn trên 20 tuổi hoặc trẻ vị thành niên đã được sự đồng ý thích hợp từ người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của bạn để đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản trong tài liệu này cùng chính sách bảo mật của SCG. (Có sẵn tại:https://www.scg.com/en/09legal_privacy/privacy-notice.html)

1. Quyền lợi của chúng tôi

Chúng tôi là chủ sở hữu của tất cả nội dung, bản quyền, nhãn hiệu, biểu tượng, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại, cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, được hiển thị trên Trang web và các thành phần khác có trong Trang web. Chúng tôi không cho phép hoặc cấp quyền sử dụng nội dung và bản quyền, nhãn hiệu, biểu tượng, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc như được mô tả trong Trang web.

Chúng tôi độc quyền sở hữu tất cả các thông tin xuất hiện trên trang web này dưới bất kỳ hình thức nào trừ khi có quy định khác trong Điều khoản hoặc các tài liệu liên quan khác. Tất cả thông tin được bảo vệ bởi pháp luật. Bạn đồng ý không sao chép, tải xuống, in hoặc sử dụng thông tin trên trang web này mà không có sự cho phép rõ ràng từ chúng tôi. Thông tin cá nhân của bạn không phải tuân theo điều khoản này và sẽ được điều chỉnh bởi thông báo bảo mật của chúng tôi.

Bạn đồng ý không sao chép, sửa đổi, bổ sung, phối lại hoặc thiết kế đối chiếu trang web này trong bất kỳ trường hợp nào và sẽ không xóa, phá hủy, làm hỏng hoặc che dấu nhãn hiệu hoặc biểu tượng của chúng tôi thể hiện quyền sở hữu của chúng tôi đối với bản quyền hoặc nhãn hiệu hoặc dịch vụ, cho dù cố ý hoặc do sơ suất. Bạn cũng đồng ý không chỉ định bên thứ ba hành động theo điều khoản này.

Thông tin và nội dung xuất hiện trên trang web này có thể không đúng sự thật, đầy đủ, chính xác hoặc không cập nhật. Bạn không nên đưa ra bất kỳ quyết định nào bằng cách chỉ dựa vào thông tin xuất hiện trên trang web. Việc sử dụng thông tin trong trang web này là do bạn tự chịu rủi ro và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại và chi phí nào gây ra bởi việc sử dụng thông tin có sẵn trên trang web này. Chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc sửa đổi thông tin trong trang web này bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi.

Bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động của trang web bằng bất kỳ phương tiện nào và không hành động trái với chính sách của chúng tôi, các điều khoản và điều kiện, luật pháp và chính sách công của chúng tôi. Chúng tôi có quyền giới hạn hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào, hoặc sử dụng trang web này bất kỳ lúc nào, cho dù toàn bộ hoặc một phần và không cần thông báo trước. Việc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng của bạn sẽ không từ bỏ hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc sự hỗ trợ nào khác mà chúng tôi có thể được hưởng theo luật.

2. Thông tin bạn cung cấp cho trang web

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với thông tin bạn cung cấp và thông tin được cung cấp là chính xác, phù hợp, hợp pháp và không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của trang web này và thông tin đó sẽ không gây thương tích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm với chúng tôi hoặc bên thứ ba về những thiệt hại thực tế do bạn vi phạm Điều khoản.

3. Dữ liệu cá nhân và sử dụng thông tin

Để đạt được các mục đích của trang web này, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và đôi khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn (gọi chung là “quy trình”) để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn hoặc vì lợi ích của chúng tôi hoặc các công ty khác kinh doanh với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi có sự đồng ý của bạn hoặc có cơ sở hợp pháp để làm như vậy. Vui lòng xem thông báo bảo mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

4. Sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt trang web

Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi, điều chỉnh hoặc chấm dứt bất kỳ thành phần nào của trang web, cho dù đó là dưới dạng dịch vụ, hệ thống, hiển thị hoặc bất kỳ thông tin nào trong trang web. Bằng cách tải xuống hoặc sử dụng trang web sau khi chúng tôi đã sửa đổi, thay đổi hoặc thực hiện điều chỉnh đối với bất kỳ thành phần nào của trang web, bạn được coi là đã đồng ý rõ ràng với chúng tôi về việc cài đặt, nâng cấp, cập nhật, sửa đổi, thay đổi, điều chỉnh hoặc chấm dứt.

5. Sửa đổi các Điều khoản

Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc bổ sung các Điều khoản này mà không cần thông báo trước cho bạn. Các Điều khoản sửa đổi, sẽ cho biết ngày sửa đổi mới nhất, sẽ được công bố trên trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web sau khi Điều khoản được sửa đổi hoặc sửa đổi, bạn được coi là đồng ý rõ ràng với các Điều khoản đã sửa đổi hoặc bổ sung.

Nếu bạn muốn kiểm tra các phiên bản trước của Điều khoản, vui lòng liên hệ với Trung tâm cuộc gọi của chúng tôi theo số + (028) 35269001.

6. Tuyên bố từ chối

Bạn thừa nhận rằng chất lượng của mạng và thiết bị mà bạn sử dụng ảnh hưởng đến quyền truy cập của bạn vào trang web này.

Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ dữ liệu nào bạn lấy từ việc sử dụng trang web có thể không phù hợp, chính xác, đầy đủ hoặc đáng tin cậy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc dựa vào dữ liệu được lấy từ việc bạn sử dụng trang web này.

Khi bạn sử dụng trang web này hoặc tải xuống bất kỳ nội dung và thành phần nào từ trang web này, nội dung và các thành phần đó có thể không hoàn chỉnh, đầy đủ, kịp thời, thích hợp, đáng tin cậy; không có vi rút, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại hoặc không an toàn…..; hoặc việc truy cập vào trang web này có thể bị gián đoạn, lỗi, chậm trễ, không chính xác, không đầy đủ hoặc không thể truy cập được. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào bạn phải chịu do tác động của nội dung và các thành phần đó lên hệ thống máy tính, thiết bị hoặc các công cụ truyền thông hoặc thiết bị được sử dụng để truy cập trang web này, bao gồm cả bất kỳ tổn thất nào dữ liệu và bất kỳ thiệt hại gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc khi tải xuống thông tin và các thành phần từ trang web. Bạn đồng ý không truy cứu trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi đối với sự cố của trang web mà không phải do chúng tôi cố ý gây ra.

7. Không từ bỏ

Việc chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền nào hoặc nếu chúng tôi từ bỏ quyền thực hiện các quyền của mình, dù là toàn bộ hay một phần, sẽ không được coi là từ bỏ quyền của chúng tôi theo các Điều khoản này. Chúng tôi có quyền thực hiện các quyền của mình bất cứ lúc nào.

8. Thứ tự ưu tiên

Nếu có sự khác biệt giữa các Điều khoản này và các tài liệu khác, bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền sử dụng theo quyết định của mình trong việc giải thích sự khác biệt.

9. Luật điều chỉnh

Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam.

10. Liên hệ với chúng tôi

Trong trường hợp có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG XI MĂNG SCG VIỆT NAM.

  • Địa chỉ:
    • Trụ sở chính: Thôn Cương Trung C, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình
    • Văn phòng miền Trung: 59 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng
    • Văn phòng miền Nam: Toà nhà An Phu Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng , Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Website: https://scgvlxd.com/
  • Số điện thoại: 1900575751
  • Email: cskhscgximang@scg.com